فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

جمعه،۲۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۰

کوه آتشفشانی سینابونگ واقع در جزیره سوماترا اندونزی فوران کرد و دود سیاه و خاکستر تا ارتفاع ۷ کیلومتری به آسمان بلند شد.

فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

کوه آتشفشانی سینابونگ واقع در جزیره سوماترا اندونزی فوران کرد و دود سیاه و خاکستر تا ارتفاع ۷ کیلومتری به آسمان بلند شد.

فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی

تصویر صفحه اول: 
فوران آتشفشان در نزدیکی منطقه مسکونی
سرویس:
جایگاه:
فرستادن این مطلب برای دیگران