عادات عجیب غذاییِ 8 دیکتاتور
گروه بین الملل- خوراک مار کبرا و سوپ گوشت سک از جمله غذاهای محبوب دیکتاتورهای جهان در قرن بیستم بود.  عادات غذایی برخی از دیکتاتورها به شدت چندش آور است. غذای مصرفی بدون شک بر روی خلق و خوی شخص اثر...

عادات عجیب غذاییِ 8 دیکتاتور

عادات عجیب غذاییِ 8 دیکتاتور

گروه بین الملل- خوراک مار کبرا و سوپ گوشت سک از جمله غذاهای محبوب دیکتاتورهای جهان در قرن بیستم بود. 

عادات غذایی برخی از دیکتاتورها به شدت چندش آور است. غذای مصرفی بدون شک بر روی خلق و خوی شخص اثر مستقیم دارد. 

 

کیم جونگ ایل 

کیم جونگ ایل 

سگ زندانی

اشتراک در RSS - دیکتاتورها