تجمع اعتراضی علیه نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان