وضعیت سد زاینده رود اصفهان

پنج شنبه،۲۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۵

ذخیره آب پشت سد زاینده رود پس از باران های اخیر با حجم آب کمتر از ۴۰۰ میلیون مترمکعب، همچنان مطلوب نیست. حجم مفید این سد ۱۰۹۰ میلیون مترمکعب است.

سد زاینده رود در 140 کیلومتری اصفهان واقع است و از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد.

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

ذخیره آب پشت سد زاینده رود پس از باران های اخیر با حجم آب کمتر از ۴۰۰ میلیون مترمکعب، همچنان مطلوب نیست. حجم مفید این سد ۱۰۹۰ میلیون مترمکعب است.

سد زاینده رود در 140 کیلومتری اصفهان واقع است و از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه می گیرد.

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

وضعیت سد زاینده رود اصفهان

تصویر صفحه اول: 
وضعیت سد زاینده رود اصفهان
سرویس:
جایگاه: