فیلم - گلهای بازی تاتنهام صفر - چلسی 2، شاگرد، مچ استاد را خواباند