حلقه ازدواج

حلقه ازدواج
گم شدن حلقه توسط داماد دست و پا چلفتی در لحظه دادن پیشنهاد ازدواج!
گروه بین الملل- ​پلیس نیویورک در جستجوی زوج دست و پاچلفتی است که در لحظه دادن پیشنهاد ازدواج حلقه را در داخل دریچه زیرزمین یک پیاده رو انداختند. پلیس نیویورک پرونده یک داستان عاشقانه کمدی واقعی را در...

گم شدن حلقه توسط داماد دست و پا چلفتی در لحظه پیشنهاد ازدواج!

گم شدن حلقه توسط داماد دست و پا چلفتی در لحظه دادن پیشنهاد ازدواج!

گروه بین الملل- ​پلیس نیویورک در جستجوی زوج دست و پاچلفتی است که در لحظه دادن پیشنهاد ازدواج حلقه را در داخل دریچه زیرزمین یک پیاده رو انداختند.

پلیس نیویورک پرونده یک داستان عاشقانه کمدی واقعی را در دست بررسی دارد. پلیس جستجوی های خود را برای یافتن زوج دست و پاچلفتی که حلقه ازدواج خود را در داخل دریچه زیرزمینی یک پیاده رو انداختند آغاز کرده است.

اشتراک در RSS - حلقه ازدواج