خیابان محمدرضا شجریان

خیابان محمدرضا شجریان
نامگذاری خیابانی به نام «شجریان» در تهران
گروه جامعه - اعضای شورای شهر تهران با نامگذاری خیابانی به نام «محمد رضا شجریان» موافقت کردند. اعضای شورای شهر تهران صبح امروز در بررسی تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران پیشنهاد دادند که خیابان...
اشتراک در RSS - خیابان محمدرضا شجریان