سازمان خواربار و کشاورزی

سازمان خواربار و کشاورزی
سازمان ملل: 820 میلیون نفر در جهان از سوء تغذیه رنج می برند
گروه تغذیه - سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) روز چهارشنبه در گزارشی هشدار داد حدود 820 میلیون نفر در جهان از سوء تغذیه رنج می برند. به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان خواربار و کشاورزی...

سازمان ملل: 820 میلیون نفر در جهان از سوء تغذیه رنج می برند

سازمان ملل: 820 میلیون نفر در جهان از سوء تغذیه رنج می برند

گروه تغذیه - سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) روز چهارشنبه در گزارشی هشدار داد حدود 820 میلیون نفر در جهان از سوء تغذیه رنج می برند.

به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، در این گزارش آمده است: به علت رشد جمعیت در جهان، به مواد خوراکی مغذی تر با قیمت مناسب تر نیاز است. با توجه به آسیب پذیر بودن منابع طبیعی به علت مصرف بی رویه انسان ها از منابع خاک، آب و هوا، در سال های اخیر حجم تولیدات کشاورزی کاهش یافته است و این موضوع بسیار نگران کننده است.

اشتراک در RSS - سازمان خواربار و کشاورزی