شهر زازران

شهر زازران
شهر مرواریدهای سرخ، نیازمند توجه بیشتر
گروه اجتماعی - اصفهان- یحیی مرادیان - زازران ،که به  شهر آلبالوها یا "مرواریدهای سرخ" معروف شده است، هم اکنون با مشکلات زیاری در بخشهای ز و اشتغال، روبروست که توجه و حمایت جدی و بیشتر مسئولین ، در...

شهر مرواریدهای سرخ، نیازمند توجه بیشتر

شهر مرواریدهای سرخ، نیازمند توجه بیشتر

زازران ،که به  شهر آلبالوها یا "مرواریدهای سرخ" معروف شده است، هم اکنون با مشکلات زیاری در بخشهای عمرانی و اشتغال، روبروست که توجه و حمایت جدی و بیشتر مسئولین ، در جهت رفع مشکلات موجود را می طلبد.

اشتراک در RSS - شهر زازران