مشکل کشاورزان

مشکل کشاورزان
چغندرقندکشاورزی منطقه سمنان
گروه اقتصادی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در برخی مواقع کارخانه داران به علت نداشتن نقدینگی پرداخت مبلغ چغندرقند به کشاورزان را به تأخیر می‌اندازد و یا به بهره بردار پیشنهاد تحویل شکر...

تحویل شکر به جای پول چغندر به کشاورزان سمنان!

چغندرقندکشاورزی منطقه سمنان

گروه اقتصادی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: در برخی مواقع کارخانه داران به علت نداشتن نقدینگی پرداخت مبلغ چغندرقند به کشاورزان را به تأخیر می‌اندازد و یا به بهره بردار پیشنهاد تحویل شکر به جای پول را می‌دهد.

اشتراک در RSS - مشکل کشاورزان