نقص در تله کابین

نقص در تله کابین
رفع نقص فنی در تله کابین گنجنامه
گروه گردشگری - مدیر روابط عمومی دهکده تفریحی توریستی گنجنامه از تسریع در رفع نقص فنی تله کابین که ساعتی پیش رخ داد خبر داد. سرایوند خاطرنشان کرد: نقص فنی ماهیت سیستم هایی همچون تله کابین در سراسر...

رفع نقص فنی در تله کابین گنجنامه

رفع نقص فنی در تله کابین گنجنامه

مدیر روابط عمومی دهکده تفریحی توریستی گنجنامه از تسریع در رفع نقص فنی تله کابین که ساعتی پیش رخ داد خبر داد.

اشتراک در RSS - نقص در تله کابین