فیلم - ماجرای رومينا از زبان مادر و پدر و پسری که دليل فرارش بود