خرید و آزاد کردن 300 بلبل از چنگال سودجویان با هزینه شخصی

جمعه،۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۰۳:۴۴

تنها کار پرنده، پرواز است. آنها فقط برای پریدن آفریده شده اند. چیزی به اندازه پرواز، برای شان دلنشین و هیچ چیز به قدر قفس برای شان زجر آور نیست.
دیدن هر روزه میله و حسرت آسمان آبی. به نگاه های حسرت بارشان بنگریم.
این است سرنوشتی که انسان ها برای شان رقم زده اند.
هیچ چیز زیباتر از پرواز پرنده آزاد در آسمان نیست.