کره جنوبی 1 – ایران 1 ، حسرت 8 ساله چشم بادامی‌ها ادامه دارد (گل‌های بازی)